Gjuha Shqipe I - II
 
  Home
  Informacione
  Rezultatet e provimeve: Afati i tetorit
  Rezultatet e provimeve
  Plan programi Gjuha Shqipe I
  Plan programi Gjuha Shqipe II
  Rezultati i shtatorit 2010 Gjuhë shqipe I dhe II
  REZULTATI I TESTIT I AFATIT JANAR-SHKURT 2011, LËNDA: GJUHË SHQIPE I
  REZULTATI I AFATIT JANAR-SHKURT 2011, LËNDA: GJUHË SHQIPE II
  REZULTATI I AFATIT JANAR-SHKURT 2011, LËNDA: QYTETËRIM SHQIPTAR
  Rezlutatet e provimeve: Afati i prillit,Gjuhë shqipe I, 2011
  Rezultatet e provimeve: Afati i prillit, Qytetërim shqiptar, 2011
  Gjuhë shqipe II, afati i prillit 2011
  Rezultati i testit provues: Gjuhë II
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe I, afati i qershorit 2011
  Rezultati i provimit:Gjuhë shqipe II, afati i qershorit 2011
  Rezultati i provimit: Qytetërim shqiptar, qershor 2011
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe I, afati i shtatorit 2011
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe II, afati i shtatorit 2011
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe I , tetor 2011
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe II , tetor 2011
  AFATI JANAR-SHKURT 2012, Rezultati në Gjuhë shqipe I për studentët e gjeneratave të mëhershme
  Rezultati: Gjuhë shqipe I, janar-shkurt, 2012, sipas grupeve
  Rezultati i provimit: Qytetërim shqiptar, shkurt 2012
  Rezultati në lëndën: Gjuhë shqipe II
  Rezultati Gjuhë shqipe I, prill 2012
  Gjuhë shqipe II, prill 2012
  Rezultati i provimit, Afati i qershorit 2012, Gjuhë shqipe I
  Rezultati në provimin: Gjuhë shqipe II, afati i qershorit
  REZULTATI NË PROVIMIN: Qytetërim shqiptar, afati i qershorit
  Rezultati në lëndën Gjuhë shqipe II, afati i shtatorit 2012
  Rezultati: Gjuhë shqipe I, prill 2013
  Lista e studentëve që kanë kaluar provimin: Shkrim kreativ
  Syllabusi per lenden Dialektologji
  Rezultati Gjuhë shqipe I, afati janar-shkurt, 2014
  Rezulatati në lëndën Qyetetërim shqiptar Afati janar-shkurt 2014
  Rezultati në Dialektologji (Gjeneratat e mëparshme) Afati janar-shkurt 2014
  Syllabusi-Etnolinguistikvë
  Syllabusi-Teori përkthimi
  REZULTATI NË TESTIN SEMESTRAL NË LËNDËN TEORI E PËRKTHIMIT
  REZULTATI NË TESTIN SEMESTRAL NË LËNDËN ETNOLINGUISTIKË
  REZULTATET E PROVIMIT GJUHË SHQIPE I PËR AFATIN PRILL 2014
  Rezultati në lëndën Dialektologji, Prill 2014
  Rezultati në provimin: Metodologji e mësimdhënies, janar-shkurt, 2015
  Rezultati në lëndën Dialektologji, Afati janar-shkurt 2015
Syllabusi-Teori përkthimi

TEORI E PËRKTHIMIT

Syllabusi 2013/ 2014

 

Universiteti i Prishtinës

 

Fakulteti i Filologjisë/ Qendra nw Gjakovw

 

Niveli dhe lloji i kursit: (Bachelor/Zgjedhore)

 

Viti i studimeve dhe semestri: Viti III- Semestri V

 

Numri i orëve në javë:  1+1    

 

Kodi ose shifra e lëndës:

 

Vlera në kredi ECTS : 4                   

 

Koha/lokacioni:  E premte                                                         

 

Mësimdhënësi i kursit:  

Prof. Ass. dr. Haki Hysenaj

 

Detajet kontaktuese:

Tel: 044 125 005

Email: h_hysenaj@hotmail.com

 

 

 

Qëllimi i lëndës:

 

Objektivi i kësaj lënde është që t’u ndihmojë studentëve të mësojnë anën teorike të përkthimit dhe t’i njohin teknikat e përkthimit, pa marrë parasysh se cilat gjuhë të huaja i flasin ata.

 

Rezultatet e pritura të nxënies:

 

Pasi ta ketë përfunduar me sukses modulin, studenti do të jetë në gjendje:

 

  • të fitojë njohuri themelore mbi teoritë dhe teknikat e përkthimit
  • të fitojë njohuri themelore për procesin e komunikimit njerëzor në përgjithësi
  • ta kuptojë rolin dhe rëndësinë e përkthimeve si formë e komunikimit.

 

Metodologjia e mësimdhënies:

 

Ligjëratë, diskutime dhe ushtrime praktike seminare/ese.

 

Literatura   bazë:

 

Dr. Shykrane Gërmizaj, Translation Theory in the Classroom, Prishtinë, 2005.

 

Plani i detajuar i mësimit:

 

Java e parë: Hyrje në problemet e teorisë së përkthimit (Literatura: Gërmizaj, 2005, fq. 11-15)

 

Java e dytë: Historia e përkthimit (Literatura: Gërmizaj, 2005, fq. 15-21

 

Java e tretë: Definicionet e përkthimit (Literatura: Gërmizaj, 2005, fq. 21-22)

 

Java e katërt: Definicioni linguistik dhe filologjik i përkthimit (Literatura: Gërmizaj, 2005, fq. 22-23)

 

Java e pestë: Definicioni komunikativ i përkthimit (Literatura: Gërmizaj, 2005, fq. 23-25)

 

Java e gjashtë: Funksionet shoqërore të përkthimit (Literatura: Gërmizaj, 2005, fq. 69-75)

 

Vlerësimi i parë  intermediar

 

Java e shtatë: Natyra e përkthimit: çka është përkthimi, përkthimi si formë e komunikimit; informata dhe mesazhi; kanali komunikues, dërguesi dhe pranuesi. (Literatura: Gërmizaj, 2005, fq. 27-35)

 

Java e tetë: Format, llojet dhe tipat e përkthimit: përkthimi i teksteve dhe përkthimi i të folurit ose interpretimi (Literatura: Gërmizaj, 2005, fq. 37-44)

 

Java e nëntëFormat e përkthimit me gojë: përkthimi simuluan dhe konsekutiv (Literatura: Gërmizaj, 2005, fq. 44- 46)

 

Java e dhjetë: Përkthimi letrar dhe joletrar; përfitimet dhe humbjet gjatë përkthimit; akomodimi (përshtatja) i përkthimit (49-54)

 

Java e njëmbëdhjetë: Përkthimi me makinë dhe përkthimi me ndihmën e kompjuterit (Literatura: Gërmizaj, 2005, fq. 54- 69 )

 

Vlerësimi i dytë intermediar

 

Java e dymbëdhjetë: Procesi dhe prodhimi i përkthimit (Literatura: Gërmizaj, 2005, fq. 77-89)

 

Java e trembëdhjetë: Analiza kontrastive e përkthimeve (Literatura: Gërmizaj, 2005, fq. 89-125)

 

Java e katërmbëdhjetë: Mjetet për përkthim (Literatura: Gërmizaj, 2005, fq. 125-130)

 

Java e pesëmbëdhjetë: Diskutim mbi problemet e sotme në fushën e përkthimeve të shqipes; shembuj të problemeve në përkthim nga gjuha angleze në gjuhën shqipe (Literatura: Gërmizaj, 2005, fq. 133 -235)

 

Vlerësimi përfundimtar

 

Metodat e vlerësimit:

 

Vlerësimi i parë: 20%

Vlerësimi i dytë   20%

Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera: 10%

Vijimi i rregullt: 5%

Provimi final: 45%

Totali: 100%

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:

 

Studentët duhet t’i ndjekin me rregull ligjërata. Në rast të mungesave të shumta të paarsyeshme studentëve nuk do t’u verifikohet pjesëmarrja e rregullt në ligjërata e ushtrime. Studentët janë të obliguar të kenë sjellje të mirë dhe të mbajnë qetësi, si dhe t’i shkyçin telefonat mobilë gjatë ligjëratave.

 

Literatura shtesë dhe bibliografia:

 

Studentët do të orientohen që të kërkojnë literaturën tjetër në biblioteka dhe nëpërmjet Internetit. Mësimdhënësi do t’i ndihmojë studentët që të bëjnë kërkime personale të literaturës dhe kjo do të bëhet edhe gjatë orarit të konsultimeve.

 

 

 
   
Today, there have been 1 visitors (3 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free