Gjuha Shqipe I - II
 
  Home
  Informacione
  Rezultatet e provimeve: Afati i tetorit
  Rezultatet e provimeve
  Plan programi Gjuha Shqipe I
  Plan programi Gjuha Shqipe II
  Rezultati i shtatorit 2010 Gjuhë shqipe I dhe II
  REZULTATI I TESTIT I AFATIT JANAR-SHKURT 2011, LËNDA: GJUHË SHQIPE I
  REZULTATI I AFATIT JANAR-SHKURT 2011, LËNDA: GJUHË SHQIPE II
  REZULTATI I AFATIT JANAR-SHKURT 2011, LËNDA: QYTETËRIM SHQIPTAR
  Rezlutatet e provimeve: Afati i prillit,Gjuhë shqipe I, 2011
  Rezultatet e provimeve: Afati i prillit, Qytetërim shqiptar, 2011
  Gjuhë shqipe II, afati i prillit 2011
  Rezultati i testit provues: Gjuhë II
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe I, afati i qershorit 2011
  Rezultati i provimit:Gjuhë shqipe II, afati i qershorit 2011
  Rezultati i provimit: Qytetërim shqiptar, qershor 2011
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe I, afati i shtatorit 2011
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe II, afati i shtatorit 2011
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe I , tetor 2011
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe II , tetor 2011
  AFATI JANAR-SHKURT 2012, Rezultati në Gjuhë shqipe I për studentët e gjeneratave të mëhershme
  Rezultati: Gjuhë shqipe I, janar-shkurt, 2012, sipas grupeve
  Rezultati i provimit: Qytetërim shqiptar, shkurt 2012
  Rezultati në lëndën: Gjuhë shqipe II
  Rezultati Gjuhë shqipe I, prill 2012
  Gjuhë shqipe II, prill 2012
  Rezultati i provimit, Afati i qershorit 2012, Gjuhë shqipe I
  Rezultati në provimin: Gjuhë shqipe II, afati i qershorit
  REZULTATI NË PROVIMIN: Qytetërim shqiptar, afati i qershorit
  Rezultati në lëndën Gjuhë shqipe II, afati i shtatorit 2012
  Rezultati: Gjuhë shqipe I, prill 2013
  Lista e studentëve që kanë kaluar provimin: Shkrim kreativ
  Syllabusi per lenden Dialektologji
  Rezultati Gjuhë shqipe I, afati janar-shkurt, 2014
  Rezulatati në lëndën Qyetetërim shqiptar Afati janar-shkurt 2014
  Rezultati në Dialektologji (Gjeneratat e mëparshme) Afati janar-shkurt 2014
  Syllabusi-Etnolinguistikvë
  Syllabusi-Teori përkthimi
  REZULTATI NË TESTIN SEMESTRAL NË LËNDËN TEORI E PËRKTHIMIT
  REZULTATI NË TESTIN SEMESTRAL NË LËNDËN ETNOLINGUISTIKË
  REZULTATET E PROVIMIT GJUHË SHQIPE I PËR AFATIN PRILL 2014
  Rezultati në lëndën Dialektologji, Prill 2014
  Rezultati në provimin: Metodologji e mësimdhënies, janar-shkurt, 2015
  Rezultati në lëndën Dialektologji, Afati janar-shkurt 2015
Plan programi Gjuha Shqipe I

Universiteti i Prishtinës

Fakulteti i Filologjisë

 

Lënda: Gjuhë shqipe I

 

Lëndë obligative. Niveli bachelor.

 

Viti i I i studimeve. Semestri I 

 

Numri i orëve në javë: 2 + 2  (1+1)    

 

Kodi ose shifra e lëndës:

 

Vlera në kredi ECTS :  5 

 

Koha/lokacioni:  E enjte: 12.00-13.30 ( ligjërata), salla nr. 51.                                    

 

Mësimdhënësi i kursit: Prof. ass. dr.  Haki Hysenaj

 

Detaje kontaktuese: Zyra nr. 131. Telefoni: 044-125005. E-mail: h_hysenaj@hotmail.com dhe h_hysenaj@yahoo.com.  Konsultime me studentë: të martën nga 10-12 dhe të enjten  10-12.

 

 

Qëllimet e kursit: Përvetësimi i lëndës dhe aftësimi i studentëve për ta zbatuar atë edhe praktikisht.

 

 

 

Rezultatet e pritura të nxënies:

 

Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jenë në gjendje:

 

1. Të flasin dhe të shkruajnë rrjedhshëm gjuhën e sotme shqipe.

 

2. Do të aftësohen për të bërë punë të suksesshme në procesin e mësimdhënies të gjuhëve të huaja, duke fituar paraprakisht njohuri të mjaftueshme nga kursi i gjuhës së sotme shqipe.

 

3. Do të aftësohen për të bërë përkthime të mira nga gjuhët që studiojnë në gjuhën shqipe dhe anasjelltas.

 

4. Do të aftësohen për të hartuar shkresa akademike si dhe lloje të tjera shkrimesh letrare.

 

Metodologjia e mësimdhënies: Ligjërata, ushtrime, diskutime, punime seminari, detyra shtëpie.

 

 

Literatura   bazë : ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995; Ali Jashari dhe Flutura Çitaku: Gramatika e gjuhës shqipe 1- Morfologjia, Prishtinë, Zero Print, 2011; Beci; Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000; Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënësit e gjuhës shqipe; Anastas Dodi, Fonetika e gjuhës së sotme shqipe, Tiranë 2004; Jani Thomaj, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 1984.

 

Plani i detajuar i mësimit:

 

                                I        Java e parë:

 

 

 

Ligjërimi, gjuha, të folurit

a) Karakteri tingullor i ligjërimit (Çdo gjuhë i ka tingujt e vet tipikë)

b) Funksionet e ligjërimit

c) Gjuha dhe përbërësit e saj

 

                                   Tingujt e gjuhës shqipe

 

ç) Nyjëtimi

d) Zanoret

                              dh) Bashkëtingëlloret

 

Literatura: Andre Martinet, Elemente të gjuhësisë së përgjithshme; Prishtinë, 1974. Bahri Beci. Anastas Dodi, Fonetika e gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 2004.                        

 

 

II: Java e dytë:  

 

 

 

Shtresat leksikore të gjuhës shqipe

 

 

 

 

a)  Struktura e fjalës

            b) Tipat e fjalëve nga pikëpamja e përbërjes strukturore

            c) Fjalët e thjeshta

            ç) Fjalët e përbëra

            d) Mënyrat dhe tipat e fjalëformimit

              

 

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995.  Ali Jashari dhe Flutura Çitaku: Gramatika e gjuhës shqipe 1- Morfologjia, Prishtinë, Zero Print, 2011.  Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000. Jani Thomaj, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë 1984.

 

 

 

 

 

 

                                     III   Java e tretë:  Semantikë

                            

 

a)  Fusha kuptimore e fjalës

b)  Kuptimi i figurshëm i fjalëve në shqipe

       c) Homonimet

ç) Sinonimet

d)   Antonimet

dh) Shprehjet frazeologjike

 

 

Literatura: Jani Thomaj, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 1984.  Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000.

 

 

 

                            IV   Java e katërt:

 

 

 

                                          Hyrje në morfologji

 

                                       a).  Pjesët e ndryshueshme dhe të pandryshueshme të  ligjëratës

                                       b). Emri

                                       c) Funksioni gramatikor dhe kuptimi

                                       ç) Grupet leksiko-gramatikore të emrit

                                       d) Emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm

                                       dh) Emra frymorësh dhe emra jofrymorësh

                                        e) Emra konkretë dhe emra abstraktë

                                        ë) Emra të numërueshëm dhe të panumërueshëm

                                        f) Emrat e lëndës

                                        g) Kategoritë gramatikore të emrit

                                        gj) Gjinia, numri, rasa, trajta

                                        h) Lakimi i emrave

 

 

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995.  Ali Jashari dhe Flutura Çitaku: Gramatika e gjuhës shqipe 1- Morfologjia, Prishtinë, Zero Print, 2011.  Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000.  

 

 

 

 

                                   

                                            

 

 

 

 

 

 

                                                        V   Java e pestë:

 

 

 

                                                       Mbiemri

 

a). Funksionet sintaksore

b).  Mbiemrat cilësorë dhe marrëdhëniorë

                                                       c) Kategoritë gramatikore të mbiemrave

ç). Gjinia, numri, rasa

d) Lakimi i mbiemrave

dh) Shkallët e mbiemrit

e) Formimi i mbiemrave

 

 

 

Literatura:ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995. Ali Jashari dhe Flutura Çitaku: Gramatika e gjuhës shqipe 1- Morfologjia, Prishtinë, Zero Print, 2011. Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000.

 

 

                                        VI   Java e gjashtë:

a)      Numërori

b)      Thyesat

 

 

 

 

                                           Vlerësimi i parë intermediar (test provues)

 

 

 

 

                                        VII. Java e shtatë

 

 

 

                                                       Përemri

 

                                               a) Kuptimi, veçoritë morfologjike dhe sintaksore

                                               b) Klasifikimi i përemrave

 

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995.  Ali Jashari dhe Flutura Çitaku: Gramatika e gjuhës shqipe 1- Morfologjia, Prishtinë, Zero Print, 2011, Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 200. 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      IIX  Java e tetë:

 

 

 

                                  Llojet e përemrave dhe funksionet e  tyre

 

a)      Përemrat vetorë

b)      Përemrat vetvetorë

c)      Përemrat dëftorë

ç)   Përemrat pronorë

d)      Përemrat pyetës

                                               dh) Përemrat lidhorë

e)      Përemrat e pacaktuar

 

 

                                    

 

 

 

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995.  Ali Jashari dhe Flutura Çitaku: Gramatika e gjuhës shqipe 1- Morfologjia, Prishtinë, Zero Print, 2011.  Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000.

 

 

  

 

IX  Java e nëntë:

 

 

 

Sistemi foljor i shqipes standarde

 

 

 

 

          a) Klasifikimi i foljeve sipas funksionit dhe kuptimit

          b) Foljet ndihmëse dhe gjysmë ndihmëse

          c) Foljet kalimtare dhe jokalimtare

          ç) Kategoritë gramatikore të foljes ( veta, numri, diateza)

          d) Kategoria gramatikore e mënyrës

          dh) Kategoria gramatikore e kohës

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995. Ali Jashari dhe Flutura Çitaku: Gramatika e gjuhës shqipe 1- Morfologjia, Prishtinë, Zero Print, 2011.  Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           X  Java e dhjetë:

 

 

 

                                               Zgjedhimi i foljeve

 

a)      Zgjedhimi i I-rë

b)      Zgjedhimi i II-të

c)      Zgjedhimi i III-të

ç)  Foljet e parregullta

d) Format e shtjelluara dhe të pashtjelluara

dh) Format gramatikore të mënyrës dëftore

d)      Format gramatikore të mënyrës habitore

 

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995, Ali Jashari dhe Flutura Çitaku: Gramatika e gjuhës shqipe 1- Morfologjia, Prishtinë, Zero Print, 2011.

 

                               XI  Java e njëmbëdhjetë:

 

 

 

 

 

 

                                     Format gramatikore të foljes (vazhdim)

                                          

a)      Format gramatikore të mënyrës lidhore

b)      Format gramatikore të mënyrës kushtore

c)      Format gramatikore të mënyrës kushtore

ç)   Format gramatikore të mënyrës urdhërore

d)   Format e pashtjelluara të foljes

       -pjesorja

       -paskajorja

       -përcjellorja

 

 

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995. Ali Jashari dhe Flutura Çitaku: Gramatika e gjuhës shqipe 1- Morfologjia, Prishtinë, Zero Print, 2011. Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000.

 

 

 

                                   XII  Java e dymbëdhjetë:

                                            

                                             Formimi i foljeve

 

a)      Foljet e prejardhura

b)      Formimi parashtesor

c)      Formimi prapashtesor

ç)   Formimi me parashtesa e prapashtesa

d)   Foljet e përbëra

dh) Foljet e përngjitura

 

 

 

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995. Ali Jashari dhe Flutura Çitaku: Gramatika e gjuhës shqipe 1- Morfologjia, Prishtinë, Zero Print, 2011.

 

 

 

                                 XIII  Java e trembëdhjetë:

 

 

 

                                 Pjesët e pandryshueshme të ligjëratës:

 

a)      Ndajfolja

-klasifikimi i ndajfoljeve

-shkallët e ndajfoljeve

-formimi i ndajfoljeve

-lokucionet ndajfoljore

 

b)      Parafjala

-njohuri të përgjithshme

-parafjalët e rasës emërore

-parafjalët e rasës gjinore

-parafjalët e rasës kallëzore

-parafjalët e rasës rrjedhore

 

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995. Ali Jashari dhe Flutura Çitaku: Gramatika e gjuhës shqipe 1- Morfologjia, Prishtinë, Zero Print, 2011.  Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000.

 

 

 

                              XIV  Java e katërmbëdhjetë

 

a)      Lidhëza

b)      Pjesëza

c)      Pasthirrma

 

 

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995.  Ali Jashari dhe Flutura Çitaku: Gramatika e gjuhës shqipe 1- Morfologjia, Prishtinë, Zero Print, 2011. Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV Java e pesëmbëdhjetë

 

Vlerësimi i dytë intermediar (test provues)

 

 

 

 

 

 

                                

 Literatura shtesë:

 

1. M. Çeliku, M. Karapinjolli, R. Stringa: Gramatika praktike e gjuhës shqipe, Tiranë, 2004.

2. Mehmet Çeliku, Çështje të shqipes letrare, Tiranë, 2001.

3. ASHRSH; Për pastërtinë e gjuhës shqipe, Tiranë, 1998.

4. IAP, Drejtshkrimi i gjuhës shqipe, Prishtinë, 1974

5. ASHRSH, Fjalori drejtshkrimor i gjuhës shqipe, Tiranë, 1976

6. Vepra letrare dhe tekste të shkruara në dialekte të shqipes

 

 

 

 

Provimi mbahet me shkrim dhe me gojë.

 

 
   
Today, there have been 1 visitors (17 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free