Gjuha Shqipe I - II
 
  Home
  Informacione
  Rezultatet e provimeve: Afati i tetorit
  Rezultatet e provimeve
  Plan programi Gjuha Shqipe I
  Plan programi Gjuha Shqipe II
  Rezultati i shtatorit 2010 Gjuhë shqipe I dhe II
  REZULTATI I TESTIT I AFATIT JANAR-SHKURT 2011, LËNDA: GJUHË SHQIPE I
  REZULTATI I AFATIT JANAR-SHKURT 2011, LËNDA: GJUHË SHQIPE II
  REZULTATI I AFATIT JANAR-SHKURT 2011, LËNDA: QYTETËRIM SHQIPTAR
  Rezlutatet e provimeve: Afati i prillit,Gjuhë shqipe I, 2011
  Rezultatet e provimeve: Afati i prillit, Qytetërim shqiptar, 2011
  Gjuhë shqipe II, afati i prillit 2011
  Rezultati i testit provues: Gjuhë II
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe I, afati i qershorit 2011
  Rezultati i provimit:Gjuhë shqipe II, afati i qershorit 2011
  Rezultati i provimit: Qytetërim shqiptar, qershor 2011
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe I, afati i shtatorit 2011
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe II, afati i shtatorit 2011
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe I , tetor 2011
  Rezultati i provimit: Gjuhë shqipe II , tetor 2011
  AFATI JANAR-SHKURT 2012, Rezultati në Gjuhë shqipe I për studentët e gjeneratave të mëhershme
  Rezultati: Gjuhë shqipe I, janar-shkurt, 2012, sipas grupeve
  Rezultati i provimit: Qytetërim shqiptar, shkurt 2012
  Rezultati në lëndën: Gjuhë shqipe II
  Rezultati Gjuhë shqipe I, prill 2012
  Gjuhë shqipe II, prill 2012
  Rezultati i provimit, Afati i qershorit 2012, Gjuhë shqipe I
  Rezultati në provimin: Gjuhë shqipe II, afati i qershorit
  REZULTATI NË PROVIMIN: Qytetërim shqiptar, afati i qershorit
  Rezultati në lëndën Gjuhë shqipe II, afati i shtatorit 2012
  Rezultati: Gjuhë shqipe I, prill 2013
  Lista e studentëve që kanë kaluar provimin: Shkrim kreativ
  Syllabusi per lenden Dialektologji
  Rezultati Gjuhë shqipe I, afati janar-shkurt, 2014
  Rezulatati në lëndën Qyetetërim shqiptar Afati janar-shkurt 2014
  Rezultati në Dialektologji (Gjeneratat e mëparshme) Afati janar-shkurt 2014
  Syllabusi-Etnolinguistikvë
  Syllabusi-Teori përkthimi
  REZULTATI NË TESTIN SEMESTRAL NË LËNDËN TEORI E PËRKTHIMIT
  REZULTATI NË TESTIN SEMESTRAL NË LËNDËN ETNOLINGUISTIKË
  REZULTATET E PROVIMIT GJUHË SHQIPE I PËR AFATIN PRILL 2014
  Rezultati në lëndën Dialektologji, Prill 2014
  Rezultati në provimin: Metodologji e mësimdhënies, janar-shkurt, 2015
  Rezultati në lëndën Dialektologji, Afati janar-shkurt 2015
Plan programi Gjuha Shqipe II

 

Universiteti i Prishtinës

Fakulteti i Filologjisë

 

Lënda: Gjuhë shqipe II

 

Lëndë obligative. Niveli bachelor.

 

Viti i I i studimeve. Semestri II  

 

Numri i orëve në javë: 1 + 1      

 

Kodi ose shifra e lëndës:

 

Vlera në kredi ECTS :  5 

 

Koha/lokacioni:  E premte: 10.00 -12.00, 13.00-1500, 15.00-17.00 ( ligjërata dhe ushtrime). Salla nr. 51.                                    

 

Mësimdhënësi i kursit: Dr. Haki Hysenaj

 

Detaje kontaktuese: Zyra nr. 129/B. Telefoni: 044-125005. E-mail: h_hysenaj@hotmail.com dhe h_hysenaj@yahoo.com.  Konsultime me studentë: të enjten nga 10-12 dhe të premten nga 12-13.

 

 

Qëllimet e kursit: Në lëndën “Gjuhë shqipe II” studentët do të kenë mundësinë të përvetësojnë sintaksën e gjuhës së sotme shqipe. Në orët e ligjëratave do të shpjegohen teoritë sintaksore, fjalia, tipat e fjalive, përbërësit e fjalisë dhe funksionet e tyre sintaksore, topika dhe përshtatja, periudha, nënrenditja dhe bashkërenditja, si dhe ligjërata. Ndërsa në orët e ushtrimeve studentët do të angazhohen për të ilustruar dijen e fituar për çdo ligjëratë të shpjeguar.

Lënda “Gjuhë shqipe II” cilësohet si lëndë bosht e përvetësimit të ligjërimit shqip të folur dhe të shkruar. 

 

 

 

Rezultatet e pritura të nxënies:

 

Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jenë në gjendje:

 

1. Të identifikojnë përbërësit e fjalisë dhe funksionet e tyre.

 

2. Do të aftësohen për të folur dhe shkruar gjuhën standarde sipas normave të Sintaksës së shqipes.

 

3. Duke qenë studentë të gjuhëve të tjera me përvetësimin e kësaj lënde pritet që studentët të aftësohen edhe për përkthime nga gjuhët që mësojnë në gjuhën shqipe dhe anasjelltas. Përkthimet nga gjuhët e tjera në gjuhën shqipe, pas përvetësimit të kësaj lënde, besohet se do të aftësojnë studentët që të ikën nga përkthimet jonormative.

 

 

Metodologjia e mësimdhënies: Ligjërata, ushtrime, diskutime, punime seminari, detyra shtëpie.

 

 

Literatura   bazë : ASHSH; Gramatika e gjuhës shqipe II, Tiranë, 2002; Bahri Beci; Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000; Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënësit e gjuhës shqipe, Shtëpia botuese: Libri shkollor, Prishtinë, 2002.

 

Plani i detajuar i mësimit:

 

I. Java e parë: Sintaksa, objekti dhe metodat e studimit

a) Teoritë sintaksore

    -drejtimi logjik-gramatikor

    -drejtimi psikologjik

    -drejtimi formal gramatikor

    -teoritë sintaksore në ditët e sotme

b) Njësitë sintaksore

c) Raportet sintaksore

ç) Fjalët ndihmëse

d) Intonacioni

dh) Togfjalëshi

 

  

 

Literatura: ASHSH; Gramatika e gjuhës shqipe II, Tiranë, 2002, fq. 53 -1002.

 

II. Java e dytë: Fjalia

 

a) Përkufizimi i fjalisë

b)      Mjetet e lidhjes së fjalëve dhe togfjalëshave

c)      Llojet e lidhjeve sintaksore në fjali

ç)   Struktura e fjalisë

d)      Fjalia e thjeshtë minimale dhe e zgjeruar

                              dh) Format e fjalisë së zgjeruar

 

Literatura: ASHSH; Gramatika e gjuhës shqipe II, Tiranë, 2002, fq. 109-115,  Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënësit e gjuhës shqipe, Prishtinë, 2002, fq. 135.

 

II: Java e tretë: Llojet e fjalive

 

a) Fjalia dëftore

            b) Fjalia pyetëse

            c) Fjalia nxitëse

            ç) Fjalia dëshirore

           

                 Format e fjalisë

 

a)      Forma veprore dhe forma pësore

b)      Forma pohore dhe forma mohore

c)      Forma thirrmore             

 

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 2002, fq. 117 – 163,  Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000, fq, 183 – 190, Bahri Beci, gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënësit e gjuhës shqipe, Prishtinë, 2002, fq. 135 – 148.

 

 

 

                                    IV. Java e katërt: Funksionet e përbërësve të fjalisë

 

a)      Kryefjala

-         kryefjala e shprehur me emër

-         kryefjala e shprehur me përemër

-         kryefjala e shprehur me numëror

-         kryefjala shprehur me p[jesh të tjera

-         kryefjala e shprehur me togfjalësh

-         përshtatja e kryefjalës

 

b)      Kallëzuesi

-         kallëzuesi i thjeshtë foljor

-         kallëzuesi i përbërë foljor

-         kallëzuesi emëror

-         kallëzuesi i shprehur me pjesë të pandryshueshme të ligjëratës

-         përshtatja e kallëzuesit me kryefjalën

-         përshaja në gjini, numër dhe rasë  

 

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 2002, fq. 167 - 2001,  Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000, fq, 193 – 195.

 

 

 

                             V. Java e pestë:  Gjymtyrët e dyta të fjalisë

                            

 

a)      Ç’janë gjymtyrët e dyta, si shprehen

b)      Klasifikimi i gjymtyrëve të dyta

- kundrina (shpjegime të përgjithshme)

- përcaktorët (shpjegime të përgjithshme)

- rrethanorët (shpjegime të përgjithshme)

 

 

 

                               c) Përcaktori me përshtatje

                               ç) i shprehur me mbiemër

                               d) i shprehur me përemër

                               dh) i shprehur me numëror

d)      ndajshtimi

e)      përcaktori kallëzuesor

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 2002, fq. 221 – 241,   Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000, fq, 204 – 209.

 

 

 

-  

                           VI. Java e gjashtë:

                                     

                                      Vlerësimi i parë intermediar (test provues)

 

 

 

 

 

                                 

 

                                           VII. Java e shtatë:

 

a)      Kundrina

b)      Rrethanori

 

 

 

 

Literatura:ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 2002, fq. 251 - 281; Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 200, fq. 196 -204.

 

                                        VIII. Java e tetë:

 

a)      Gjymtyrë të tjera të dyta

b)      Gjymtyrët homogjene

c)      Gjymtyrët e veçuara

 

Literatura:ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 2002, fq. 283 – 353.

 

 

 

 

 

 

                                     IX. Java e nëntë:

 

a)      Fjalitë njëkryegjymtyrëshe

b)      Fjalitë njëkryegjymtyrëshe pavetore

c)      Fjalitë njëkyregjymtyrëshe me gjymtyrë kryesore të shprehura me emër

 

 

Fjalitë e paplota

 

a)      Llojet e fjalive të paplota

b)      Fjalitë eliptike

 

Rendi i fjalëve në fjali

 

-         Rendi i kryefjalëve

-         Rendi i kundrinorëve

-         Rendi i kallëzuesorëve

-         Rendi i rrethanorëve

-         Përshtatja e foljes me shumë kryefjalë

-         Përshtatja e mbiemrit

                                

Literatura:ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 2002, fq. 395 -420; Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 200, fq. 213 – 220.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Java e dhjetë:

 

 

      Sintaksa e periudhës

 

          a) Njohuri të përgjithshme

          - Mjetet gjuhësore për formimin e periudhës

          - Intonacioni

          - Lidhëzat

          - Fjalët lidhëse

          - Përbërja sintaksore dhe leksikore e periudhës

          - Rendi i fjalive të periudhës

          - Fjalia kryesore dhe fjalia e varur

          - Përbërja dhe skemat strukturore të periudhave

        

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995, fq. 423 - 461, Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 200, fq. 200 -222.

 

 

                                   XI. Java e njëmbëdhjetë:

 

a)      Formimi i periudhave me fjali bashkërenditëse

b)      Llojet e periudhave me bashkërenditje

c)      Fjalitë e përbëra me nënrenditje

ç)  Nënrenditja përcaktore

d)  Nënrenditja me fjali ftilluese

dh) Nënrenditja me fjali kohore

d)      Nënrenditja me fjali qëllimore

 

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 2205, fq. 463 - 561, Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 200, fq. 223 – 232.

 

 

                               XII. Java e dymbëdhjetë:

 

 

                                      Vlerësimi i dytë intermediar (test provues)

 

 

 

                               

 

 

                                        XIII. Java e trembëdhjetë:

 

                                           

a)      Periudha me pjesë të nënrenditura shkakore

b)      Periudha me pjesë të nënrenditura rrjedhimore

c)      Periudha me pjesë të nënrenditura lejore

ç)   Periudha me pjesë të nënrenditura shkakore

d)   Periudha me fjali të varur kushtore

dh) Periudha me fjali të varur mënyrore

e)   Periudha me fjali të varura krahasore

 

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995, fq. 537 – 616, Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 200, fq. 233 – 238.

 

 

                                            

                                   

 

                                         XIV. Java e katërmbëdhjetë:

 

 

a)      Periudha e formuar pa lidhëza a fjalë lidhëse

b)      Periudha e përbërë më me shumë se dy pjesë të nënrenditura

c)      Përdorimi i mënyrave dhe kohëve të foljeve në fjalitë e përbëra

d)      Përshtatja e foljeve

 

 

 

 

Literatura: ASHRSH; Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 200, fq. 239 - 247.

 

 

 

                              XV. Java e pesëmbëdhjetë

 

                                        

 

a)      Fjalitë e ndërmjetme

b)      Fjalitë e ndërkallura

c)      Thirrori

d)      Ligjërata e drejtë, e zhdrjtë dhe e zhdrejtë e lirë.

 

                                  Vlerësimi i tretë intermediar (test provues)

 

Literatura: ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 2002, fq. 639 - 677, Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 200, fq. 246 – 247.

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Literatura shtesë:

 

1. M. Çeliku: Tekst ushtrimesh për sintaksën e shqipes standarde, Tiranë, 2007.

2. T. Kelmendi: Studime sintaksore, Prishtinë, 2008.

6. Vepra të ndryshme letrare për orët e ushtrimeve

 

 

 

 

 

Metodat e vlerësimit:

 

Vlerësimi i parë: 10%

Vlerësimi i dytë: 10 %

Vlerësimi i tretë: 10 %

Detyrat dhe punimet e seminareve: 10 %

Vijimi i rregullt: 5 %

Provimi final 55 %

Total: 100 %

 

 

Provimi mbahet me shkrim dhe me gojë.

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Today, there have been 1 visitors (9 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free